top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens:

Trimsalon Fresh 'n Fuzzy

BE 0755 998 303

+32 496 92 43 38

freshnfuzzy@gmail.com

Lambroeckstraat 41

9200 Oudegem 

Artikel 2: Afspraken

 1. Afspraken worden telefonisch, via de website of ter plaatse vastgelegd.

 2. Bij het boeken van een afspraak worden gegevens van de hond en eigenaar genoteerd, deze gegevens worden enkel gebruikt in functie van onze dienstverlening en worden niet aan derden doorgegeven.

 3. Wanneer een afspraak wordt vastgelegd, verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: No-show beleid

 1. Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

 2. Indien een klant niet opdaagt voor een gemaakte afspraak en nalaat deze te annuleren, behoudt Trimsalon Fresh 'n Fuzzy zich het recht voor om vergoeding te bekomen overeenkomstig de algemene voorwaarden.

 3. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy behoudt zich het recht voor een klant in de toekomst te weigeren indien de vergoeding niet betaald wordt.

Artikel 4: Rechten en plichten

 1. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever.

 2. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy behoudt zich het recht voor  om een overeenkomst te beëindigen of om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

 3. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

 4. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens omstandigheden die de veiligheid van het huisdier en de trimster bedreigen.

 5. De klant is aansprakelijk jegens Trimsalon Fresh 'n Fuzzy voor schade ondervonden vanweg het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De klant blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon Fresh 'n Fuzzy zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.

 2. De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Fresh 'n Fuzzy of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Fresh 'n Fuzzy of derden worden op de opdrachtgever verhaald.

 3. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon Fresh 'n Fuzzy opzet of grove schuld te wijten valt.

 4. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

 5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Trimsalon Fresh 'n Fuzzy ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

Artikel 6: Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht Trimsalon Fresh 'n Fuzzy zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

 2. In gevel van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 3. Bij een gezondheidsbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Trimsalon Fresh 'n Fuzzy deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

 

Artikel 7: Prijzen en betaling

 1. De aangerekende prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.

 2. De klant dient de verleende diensten meteen na afloop hiervan te betalen met cash of via de bank-app, of per overschrijving na het ontvangen van een factuur, binnen de termijn van 14 dagen.

 3. Indien na afloop van de verzorging van een huisdier blijkt dat Trimsalon Fresh 'n Fuzzy meer werk heeft moeten verrichten is Trimsalon Fresh 'n Fuzzy gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon Fresh 'n Fuzzy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon Fresh 'n Fuzzy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 9: Afzetten en ophalen van het huisdier

 1. De klant dient het huisdier te brengen op het vooraf afgesproken tijdstip.

 2. Het huisdier dient aangelijnd binnengebracht te worden.

 3. 15 minuten vooraleer beëindiging van de verzorging wordt de klant door Trimsalon Fresh 'n Fuzzy verwittigd. De klant dient na verwittiging het huisdier zo spoedig mogelijk op te halen.

 4. Na beëindiging van de verzorging wordt het huisdier opgevangen in de wachtkennel tot de klant het huisdier ophaalt. 

 

Artikel 10: Foto's en sociale media

 1. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy is gemachtigd foto’s te nemen van het huisdier voor, tijdens en na de verzorging. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, onder meer op de website en/of sociale media van Trimsalon Fresh 'n Fuzzy.

 

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten terzake van een door Trimsalon Fresh 'n Fuzzy verleende dienst zijn slechts van waarde mits Trimsalon Fresh 'n Fuzzy binnen 48u van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht. Vervolgens dient de klant binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.

 2. Trimsalon Fresh 'n Fuzzy zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Fresh 'n Fuzzy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fresh 'n Fuzzy en omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website van Fresh 'n Fuzzy verstrekt. De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 

Waarom Fresh 'n Fuzzy gegevens nodig heeft

Fresh 'n Fuzzy verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen (telefonisch, per e-mail of per post) in functie van de dienstverlening die Fresh 'n Fuzzy biedt.

Daarnaast kan Fresh 'n Fuzzy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen dienstverlening.

 

Hoe lang gegevens bewaard worden

Fresh 'n Fuzzy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Fresh 'n Fuzzy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fresh 'n Fuzzy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jet IP-adres van uw toestel en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Fresh 'n Fuzzy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fresh 'n Fuzzy bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Fresh 'n Fuzzy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fresh 'n Fuzzy heeft hier geen invloed op. 

Fresh 'n Fuzzy heeft Google geen toestemming gegeven om via Fresh 'n Fuzzy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar freshnfuzzy@gmail.com. Fresh 'n Fuzzy zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen

Fresh 'n Fuzzy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fresh 'n Fuzzy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fresh 'n Fuzzy via freshnfuzzy@gmail.com. freshnfuzzy.com is de website van Fresh 'n Fuzzy.

Fresh 'n Fuzzy is als volgt te bereiken: 

Post- en vestigingsadres: Lambroeckstraat 41, 9200 Oudegem

Telefoon: 0496/92 43 38
E-mailadres: freshnfuzzy@gmail.com

bottom of page